Ematech
Ematech

Vyzval užívateľov náhradných pozemkov na uplatnenie nároku

Pre užívateľov náhradných pozemkov je dôležitý dátum 28. február 2018. Zdôraznil to v stredu na brífingu poslanec hnutia OĽaNO Martin Fecko, pričom vyzval všetkých, ktorých sa to týka, aby si nezabudli do tohto dátumu podať žiadosť na pozemkovom odbore, inak im bude právo odňaté.

Vyzval užívateľov náhradných pozemkov na uplatnenie nároku

Termín sa podľa Fecka týka tých užívateľov náhradných pozemkov, ktorým boli pozemky vyčlenené od roku 1991 - 2008 cez pozemkový úrad.

"Každý, kto dostal takýto náhradný pozemok, je žijúci, je pôvodný a chce naďalej užívať tento pozemok, musí si do 28. februára 2018 uplatniť svoj nárok na pozemkovom odbore príslušného okresného úradu. Ak to neurobíte, žiaľ, užívacie právo vám bude k tomuto náhradnému pozemku odňaté a nebudete ho môcť ďalej užívať."

Pri uplatňovaní tohto nároku na pozemkovom odbore musia mať občania aj doklad o tom, že im bol náhradný pozemok vymeraný. Tento dokument by mal mať podľa Fecka v archíve aj správny orgán, teda pozemkový a lesný odbor okresného úradu, obecný úrad a v niektorých okresoch aj kataster.

Poslanec hnutia OĽaNO víta túto iniciatívu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorej cieľom by podľa jeho slov malo byť objasnenie toho, kto využíva pôdu na Slovensku. Fecko uviedol, že tento problém sa týka približne 100.000 ľudí na Slovensku a 318.000 pozemkov, ktoré boli takýmto spôsobom vymerané.

Upozornil tiež na to, že podľa zákona o pozemkových úpravách bude potrebné do 31. októbra 2019 usporiadať svoj vzťah s vlastníkom.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Už som si prečítal niekoľko článkov k danej téme. Vždy sa spomína potreba žijúcich vlastníkov si uplatniť svoj nárok na pozemkovom odbore príslušného okresného úradu. Čo ak zmluva je uzatvorená s nástupcami pôvodného vlastníka. Hlavne ma zaujíma kam sa budem musieť z tohoto pozemku vrátiť. Nakoľko mám uzatvorenú stále platnú nájomnú zmluvu.Totiž ak by som sa mal vrátiť na pôvodné pozemky ktorých je v skutku vlastníkom prenajímateľ musel by som nejakým spôsobom X pozemkov dať nákladne vymerať čo je z pohľadu dnešného užívania kultúrnych dielov nemožné. A ak áno urobí to pre užívateľov ešte väčší chaos aký je dnes. Respektívne ak by som ostal na danej náhradnej pôde a mal by som dodržať literu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy .Mal by som si zistiť skutočných vlastníkov a uzatvoriť s nimi nájomnú zmluvu. Čo keď neužívam parcelu vo výmere ktorá je zaevidovaná na KÚ v celej výmere, ale len jej časť. Môj názor je že väčšiu blbosť sa nedá ani vymyslieť. Moja otázka je pre ambicióznych poslancov.Nebolo by rozumnejšie zaviazať Štát aby začal urýchlene riešiť komasáciu pozemkov . Nedávno som čítal že SPF dostal za jeden rok 15 miliónov Eur nájomné za pôdu Štátu. Nebolo by rozumnejšie tieto peniaze investovať do riešenia sceľovania pozemkov? jm / 15.02.2018

jm vtip je v tom, že na náhradný pozemok je rozhodnutie platné len pre toho komu bol vydaný, nedal pôdu do nájmu inému a ten, kto mu pozemok vydal nešiel medzitým do konkurzu. Takže aj keď žije pôvodný vlastník a družstvo, ktoré mu pozemok vydávalo išlo do konkurzu, tak rozhodnutie už neplatí. Ak máš ale taký pozemok v náhradnom užívaní, tak zober vytyčovací náčrt( je v archíve na odbore pozemkovom) a ten použij ako podklad pri výzve na vydanie pozemku podľa zákona 504/2003 podľa §12a formou podnájomnej zmluvy z dôvodu nemožnosti vydania(k svojej parcele nemáš prístup) alebo malej výmery parciel. Lebo inak by si aj na takéto vydanie mal zavolať geodeta a o svojich pozemkoch ani nevravím. Tam je zas ale problém aj s tým, či ten , kto užíva tvoje pozemky má vlastníctvo alebo zmluvu na pozemky, ktoré užívaš ty. A ešte na akú dobu má on zmluvu, lebo len na toľko môže aj s tebou uzavrieť podnájomnú zmluvu. A pri nejakej zmene(on už nebude mať novú zmluvu alebo zanikne) sa ti môže stať, že znova budeš musieť žiadať o uzatvorenie podnájomnej zmluvy. A pri takomto chaose sa ministerstvo chváli ako skvele nám pomáha. A komasácia v nedohľadne. A malé pozemkové úpravy sú len pre bohatých. Minimum je tam 10-15000 € aj ide len o pár ha. G.S. / 15.02.2018

V súčasnej dobe nájomný vzťah na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch upravuje zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nájme“) s účinnosťou od 1.januára 2004. Nájomný vzťah poľa zákona o nájme medzi vlastníkom – prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou, v ktorej sú stanovené podmienky nájmu, doba nájmu, výšku nájomného ako aj skončenie nájmu – výpoveď a výpovednú lehota. Je to dvojstranný právny úkon medzi nájomcom a prenajímateľom (vlastníkom), účastníci ktorého by sa mali vzájomne dohodnúť v intenciách zákona a vzájomne plniť podmienky nájmu ustanovené v zmluve o nájme. Podľa § 12 ods. 1 zákona o nájme (pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak) nájomný vzťah skončí na základe písomnej výzvy jednej zmluvnej strany danej druhej strane a to rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý. Ak jedna zmluvná strana nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8. Ďalej podľa § 12 ods. 3 zákona o nájme ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy. To neplatí pri postupe podľa § 12a. Vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať sa riadi ustanoveniami § 12a ods. 1 zákona o nájme, podľa ktorého ak doterajší nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a doterajší prenajímateľ vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je doterajší nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len "doterajší prenajímateľ") uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve. Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa § 12a ods. 2 do 90 dní od podania žiadosti podľa ods. 1, oznámi to doterajší prenajímateľ príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru, ktorý bude v tejto veci konať (§ 12a ods. 5). Dovoľujeme si ešte upozorniť na § 12a ods. 12 zákona o nájme ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 5 žiadajú podieloví spoluvlastníci, musia podľa v súlade s § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka predložiť k výzve na vrátenie a prevzatie pozemku ich vzájomnú dohodu o spoločnom obhospodarovaní pozemku. agrarnik zHN / 16.02.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 211,50
CBoT Chicago 180,8
KBB Bratislava 186,25
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 190,00
CBoT Chicago 125,89
KBB Bratislava 164,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 383,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ