VÚB
VÚB

Zelená nafta na najbližšej schôdzi NR SR

Skupina poslancov koaličnej SNS navrhuje štátnu pomoc pre poľnohospodárov. A to vo forme úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Zelená nafta na najbližšej schôdzi NR SR

Novinku poslanci opísali v návrhu zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra. 

"Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi," odôvodnili zámer poslanci. 

Zákon by tak mal podľa nich systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov.

Farmári by žiadosť o pomoc predkladali Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe výzvy. Tá žiadosti skontroluje a posúdi splnenie podmienok a následne uhradí poľnohospodárovi kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.

Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou by mala byť podľa návrhu vo výške 0,347 eura na liter minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja. Normatív spotreby oleja v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve. 

Predpokladaný objem pomoci je v návrhu zákona rozpočtovaný na úrovni približne 30 miliónov eur ročne v rokoch 2019 až 2021. Účinnosť zákona navrhujú národniari od 1. marca 2019. 

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Takže sa pobavme. Predložiť musíte nasledovné a) predložením údajov, ) že nie je podnikom v ťažkostiach, b) čestným vyhlásením, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov, c) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, d) potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, e) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, f) potvrdením príslušného inšpektorátu práce ) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5) g) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, h) uvedením čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, spolu s potvrdením o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nie starším ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc. Pomoc je síce stanovená na 0,347€/l ale za prvé nie je na ňu právny nárok a za druhé, ak bude málo peňazí, tak sa pomoc primerane kráti. Takže donesiete potvrdenia a nemusíte dostať nič. Normálne PPA stačí potvrdenie o účte aj staršie a tu zrazu len 3 mesiace. Dobre , že ešte nechcú aj potvrdenie o návšteve WC. Veď vraj už funguje elektronizácia a vraj nás zbavujú zbytočnej administratívy. Takže požiadať zo strany PPA o zoznam dlžníkov a jednoducho ho porovnať so zoznamom žiadateľov, prípadne zobrať údaje z evidencie priamych platieb by bolo nad ich sily. G.S. / 14.11.2018

Kolega, a ako majú demotivovať malých farmárov? Ak by to bolo tak ako píšeš, prihlásil by sa každý aj ten čo nemá čas, lebo finalizuje a vyrába výrobky, dodáva na trh, aby mal národ čo žra..potom by sa to primerane krátilo. Vieš kolega, my čo len mulčujeme, prípadne máme 6000ha a 1x John Deere a 2x zamestnanec a sadíme len repku, kukuricu a jačmeň, tak my máme času, my to dáme s prstom v nose. Ja len dúfam, že nikto nevymyslí dotáciu na odvody, lebo to by tí malí, nabrali ľudí a začali vyrábať a ochvíľu nám poberú aj pôdu, už aj zákon o nájme nie je čo býval. top farmar / 14.11.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 207,25
CBoT Chicago 172,06
KBB Bratislava 186,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 177,00
CBoT Chicago 133,4
KBB Bratislava 152,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ